Hakkında

Bölümün Lisans Dersleri ve Dersler Hakkında Bilgiler

İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ: İslam ahlak felsefesinin felsefi ve dini altyapısını klasik kaynaklardan yola çıkarak ele alır. İslam ahlak anlayışına felsefi bir bakış açısı kazandırma, ahlakın tanımının, doğasının (mahiyetinin) ve boyutlarının, ahlak-etik ilişkisinin öğrenilip, uygulamaya konulmasını hedefler.

FELSEFE TARİHİ I-II: Felsefenin ne olduğu, alanları, sorunları ile filozofların görüşlerini hayat ve kültür ortamı içerisinde tanıtarak, bu düşünceler arasındaki yakınlıklar ve karşıtlıkları belirterek; onların bugüne yansımalarını tespit edip, mevcut sorunlarımıza cevap olup-olamayacaklarını tartışır. Felsefenin sorgulayıcı yapısı ve işleviyle, öğrencilerin yaşamlarında elde ettikleri ve aktaracakları bilgiyi eleştiri süzgecinden geçirmeleri, karşılaşılan sorunlara ve özellikle hayatlarına eleştirel bir bakış açısı geliştirmesi hedeflenir.

DİNLER TARİHİ: Dinler Tarihinin konusu, yöntemleri ve diğer din bilimleriyle ilişkisi; tarihteki ve günümüzdeki geleneksel dinler ve inançlar hakkında bilgi verir. Dinsel geleneklerin arka planlarında yer alan temel kavram ve değerleri tanıtmak; farklı din tezahürlerinin anlaşılıp değerlendirilmesine olanak sağlamak; İslam dinini farklı inanç sistemleriyle karşılaştırma yetisi kazandırmak ve farklı din mensubu kişilerle empatik bir ilişki kurulmasını sağlamayı hedefler.

DİN FELSEFESİ: Başta Tanrı ve iman olmak üzere dinin temel kavram ve konularını, sistematik-dogmatik teolojiden veya kelamdan farklı bir şekilde ele alarak, ortak rasyonel zeminde savunulup savulamayacağı noktasında felsefi bir analiz gücü kazandırma amacıyla birincil ve ikincil kaynakları tanıma ve kullanma yöntemini öğreterek, toplumda doğru ve güvenilir bir din anlayışına ulaşılmasını sağlamayı hedefler.

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: Eğitim öğretim süreçlerine ilişkin temel kavramlar ve eğitim anlayışlarındaki değişmeler gözden geçirilerek; zekâ, yaratıcılık, benlik tasarımı gibi bireysel farklılık kaynakları, öğretmen davranışları ve sınıf yönetimi gibi temel eğitim psikolojisi konularını ele alır. Eğitim psikolojisinin konusu ile çalışma alanı hakkında bilgi edinilmesini, bazı temel inceleme alanlarında mevcut bilgi birikiminin kazanılmasını sağlamak ve psikolojinin öğrenme/öğretme süreci bağlantısının kavranmasını hedefler.

SINIF YÖNETİMİ: Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri ele alır. Öğretim açısından liderlik ve sınıf yönetimi becerilerinin geliştirilmesini hedefler.

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ: İçinde yaşadığı toplumdan bağımsız ele alınamayacak olan eğitimin sosyoloji disipliniyle olan ilişkisini, eğitim alanına yansıyan sosyolojik problemlerin neler olduğunu ve bu problemlere ne tür çözüm önerileri getirilebileceğini tartışır. Eğitime sosyal bir anlam ve öz kazandırmayı amaçlar.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Ölçmenin temel kavramları, ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler, eğitimde kullanılan ölçme araçları ve ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler gibi konuları ele alır. Ölçme ve değerlendirmenin eğitimdeki öneminin kavratılması, temel kavramların tanıtılması ile ölçme ve değerlendirme sürecinde gerekli becerilerin kazandırılmasını hedefler.

MANTIK: Mantığın temel konuları olan kavramlar, kavramlar arası ilişkiler, tanım teorisi, önermeler ve çıkarım biçimlerini ve bu konulara dair İslam mantıkçılarının geliştirdiği teorilerdeki farkları ele alır. Ayrıca bir metot bilimi olan mantığın İslam düşüncesi içinde yer alan diğer disiplinlerde ilişkisi inceler. Akıl ilkelerine ve mantık kurallarına uygun bir tarzda doğru ve eleştirel düşünme yetisi kazandırmayı hedefler.

İSLAM FELSEFESİ TARİHİ I-II: İslam Felsefesinin doğuşu, gelişimi, geçirdiği safhalar ve sistematik konuları hakkında bilgi verir. İslam felsefesinin sistematik konuları ile İslami İlimler arasındaki ilişkiyi anlama ve yorumlama konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olunmasını hedefler.

PSİKOLOJİYE GİRİŞ: İnsan davranış ve eylemlerinin anlaşılmasına ve açıklanmasına yönelik olarak, temel psikolojik süreçleri (öğrenme, motivasyon, duyum, algı vs.) ele alır ve öğrenciye insanı anlama sürecinde yardımcı olmayı amaçlar.

SOSYOLOJİYE GİRİŞ: Sosyolojinin tanımı, tarihçesi, araştırma yöntemleri, alanda baskın olan kuramsal yaklaşımlar; kültür, sosyal yapı, sosyalleşme, bürokrasi, toplumsal kontrol, sapma, toplumsal değişim gibi giriş düzeyindeki temel kavram ve konularını kapsar ve öğrenciye sosyolojik bakış açısı kazandırmayı amaçlar.

DİN PSİKOLOJİSİ: Bireysel dindarlığın psikolojik kaynakları, din psikolojisinin doğuşu ve gelişimi, ilk din psikologları, ibadet ve dua, bireysel dinsel gelişim, dindarlık-maneviyat ilişkisi, dini değişim, dindarlığın boyutları ve biçimleri, dinî başa çıkma, dindarlık-ruh sağlığı ilişkisi gibi konuları ele alır.

DİN SOSYOLOJİSİ: Din sosyolojisinin tarihçesi, din ve toplum etkileşimi, dinin topluma ve toplumun dine etkisi çeşitli boyutlarıyla incelenir. Dini inanç, ibadet ve uygulamaların toplumsal niteliği ve değişiminin yanı sıra dini gruplaşmalara ilişkin bilgi, beceri ve tutumların geliştirilmesi amaçlanır.

ÖĞRETİM TEKNİKLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME: Ders materyal geliştirme sürecinde gerekli olacak teorik bilgilerin öğretici tarafından sunumu ve örnekleri ile uygulamaları şeklinde verilir. Ders kapsamında din derslerinde kullanılabilecek uygun materyal hazırlanır. Öğretim teknolojisinin temel kavramlarını anlama, öğretim teknolojisinin amaç ve kapsamının kavramak ve bu kapsamda tasarım, gelişim ve uygulama aşamalarını planlama ve örnek uygulamalar geliştirmeyi hedefler.

ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ: 19. Yüzyıldan başlayarak Modern Türk düşüncesinin temelleri, dönemin sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik ve sosyolojik gelişmelerinin modern Türk düşüncesine etkilerini inceleyerek bu bilgiler ışığında Türk düşüncesinin geleceğine dair öngörülerde ve izahlarda bulunabilmeyi hedefler.

DİN EĞİTİMİNDE GELİŞMELER: Din eğitiminde ve öğretiminde ortaya çıkan yeni yaklaşımlar ve yönelimler hakkında bilgi vererek, ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin paralelliğini ve din öğretimindeki yeni yaklaşımlarla benzer yönleri tespit etme, ülkemiz şartlarına en uygun, öğrencilerin din alanında gerekli olan her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak daha iyi eğitim programlarının oluşturulmasına katkı sağlayacak sonuçların elde edilmesini hedefler.

DİN FELSEFESİNİN KAYNAKLARI: Din felsefesinin temel kaynaklarına yoğunlaşarak eski kaynakların tanınması ve sonraki dönem kaynaklarıyla karşılaştırarak analiz yetisinin kazanılmasını hedefler.

TANRI TASAVVURLARI: Tanrının sıfatları ve Tanrı-alem ilişkisi, ateizm ve problemleri, ölümden sonraki hayat ve ölümsüzlük problemi, dinin bilim, sanat ve ahlakla ilişkisi gibi konuları ele alır.

FELSEFEYE GİRİŞ: Felsefenin temel kavramları, temel sorunları, felsefe-varlık ilişkisi, bilgi kuramı, değer kuramı gibi konuları ele alır. Felsefe disiplinini tanıtma ve temel kavramlarına ilişkin bilgi kazandırmayı hedefler.

KÜRESELLEŞME VE DİN: Küreselleşmenin mahiyeti, küreselleşmenin gelişmiş ülkelerdeki ve az gelişmiş toplumlardaki yansıması, özellikle manevi değerler ve kültürel yapı bakımından sahip olunan değerlerin küreselleşmeye katkılarını ele alır.

SOSYAL PSİKOLOJİ: Sosyal psikolojinin kavram ve problemleri ile alandaki yeni gelişmeleri ele alır. Birey-toplum etkileşiminin çeşitli boyutlarını ortaya koyarak, birey davranışlarını sosyal etki çerçevesinde inceleme yeteneğini kazandırmayı hedefler.

GRUPLAR SOSYOLOJİSİ: Grup bütünlüğü ve grupların sınıflandırılması, grubun bireye olan etkisi, grup yapısı ve süreci, liderliğin kavramlaştırılması, sosyal davranışı açıklamada küçük grupların sosyolojik ve sosyal psikolojik incelenme nedenleri gibi gruplarla ilgili temel kavramlar ele alınır. Gruplarda arkadaşlık, takım ruhu, birlik duygusu, grup olma duygusu ve ait olma duygusu gibi kavramları açıklayabilme, normların oluşması ve normların yapısal özellikleri ile kalıp-yargılardaki değişmeleri ayırt ederek yorumlayabilmeyi hedefler.

ÇAĞDAŞ FELSEFE: 20. yüzyılın başat düşünce akımları ve bu akımların önde gelen temsilcilerinin düşünceleri incelenerek kazanılan bilgilerin günümüz dünyasının sorunlarını kavramlaştırma becerisine dönüştürmesi hedeflenir.

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ: Öğretmen adaylarının örgün din öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikleri tanımaları ve bu tekniklerin uygulanması ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmaları, uygulanan müfredat programı ve kullanılan ders kitaplarını pedagojik açıdan değerlendirmeleri amaçlanır.

SOSYOLOJİ TARİHİ: Klasik ve çağdaş sosyolojik kuramları ele alarak teorisyenleri ve teorileri anlamak, analiz etmek ve çağdaş toplumsal olguları bu kuramlar ışığında tartışabilmeyi hedefler.

İSLAM EĞİTİM TARİHİ: İslamiyet, eğitim ve bilim, İslam tarihinde eğitimin kurumsallaşması, bazı İslam düşünürlerinin eğitim anlayışları, Osmanlılarda eğitim ve medreseler, Osmanlının son döneminde eğitimde reform gayretleri gibi konuları ele alır. İslam tarihi boyunca eğitim faaliyetlerini, eğitim kurumlarını, eğitim politikaları ve programları hakkında genel bilgi verme ve değerlendirme yapma yeterliliğini kazandırmayı amaçlar.

TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ: Türk düşüncesi, düşünce tarihinde Türk düşüncesi, Türk düşüncesinin önemli temsilcileri hakkında bilgi vererek bu konuda öğrenciyi bilgilendirmeyi hedefler.

ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ: Günümüzde ve yakın zamanda ortaya çıkan İslam düşünürlerini ve fikirlerini çeşitli perspektiflerden ele alarak kavramayı hedefler.

DİN FELSEFESİNİN PROBLEMLERİ: Dini bakış açısının oluşumu, dini anlama ve yorumlamada bilim ve felsefenin rolü; metodolojik, kozmolojik ve etik problemler gibi din felsefesinin üst düzey problemlerini konu edinerek bu problemleri tanıtmak, dinde usul ve yöntem hakkında bilgi vermek, dini bilgileri kullanarak felsefe yapmayı öğrenmek ve yanlış inançların nereden kaynaklandığını görmeyi sağlamayı hedefler.

BİLİM FELSEFESİ VE MANTIK: Bilimin neliği, bilimsel metodun epistemolojik temelleri ve bilimsel kuramların doğruluğu ve kesinliği hakkındaki tartışmaları mantık biliminin argümanları ışığında ele alınır.

DEĞER FELSEFESİ: Değer ve değerlilik konusundaki yaygın kanıların sınanmasını amaçlayarak filozofların değer ve değerlilik konusundaki görüşlerini inceler. Gerçek hayattaki değer sorunları konusunda bilinçlenme ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme veya yapılmış çözüm önerilerini değerlendirebilecek duruma gelmeyi hedefler.