Çalışma Konuları

İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü aşağıdaki belli başlı hususlarda araştırmalar yapmanın ve bilgi üretmenin yanı sıra öğrencilere de bu doğrultularda bilgi sunmayı ve bilimsel bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır.

-İslâm Tarihi usûlü ve temel kaynakları hakkında bilgi sahibi olma,

-İslâm Tarihi ve Sanatları kapsamında yer alan siyasî, sosyal, kültürel ve sanatsal konularda bilimsel çalışmalar ortaya koyma,

-Hz. Muhammed’in hayatı ve kişiliği hakkında tafsilatlı bilgi edinme,

-Hz. Muhammed’in yakın çevresini ve faaliyetlerini tanıma,

-Dört Halife Dönemi siyasî olayları ve sosyo-kültürel değişimi hakkında bilgi edinme ve İslâm medeniyetine etkisini anlama,

-Emevîler ve Abbasîler dönemi siyasî olayları ve bu dönemde ortaya çıkan siyasî ve dinî yapılanmaları öğrenme ve öğretme,

-İslâm Tarihi’nde yaşanan olayları, diğer anabilim dallarına yansıyan yönleriyle ilişki kurarak anlama ve anlatma,

-İslâm Tarihi boyunca gerçekleşen olayların ve sosyo-kültürel değişimlerin İslâm medeniyetinin bilim, sanat ve mimarisine olan etkisini ortaya koyma,

-Türklerin İslâm’a giriş süreci ve İslâm Tarihi’ne etki ve katkıları hakkında bilgi edinme,

-İslâm Tarihi ve Medeniyeti’nin dünya tarihindeki yerini ve etkisini anlama,

-İslâm Tarihi ve Medeniyeti’nin diğer devlet ve kültürlerle ilişkisinden yola çıkarak günümüze taşınan etkilerini değerlendirmek,