I.SINIF GÜZ DÖNEMİ: 170201001105 Siyer: (Zorunlu/ACTS: 3)

Dersin Amacı: Siyer ve İslâm tarihçiliğinin ortaya çıkışı ve gelişimi, İslâm’ın doğduğu ortam, İslâm öncesi Arap Yarımadası’nın dinî, siyasî ve sosyo-kültürel tarihi; Hz. Muhammed’in peygamberlikten önceki hayatı, İslâm’ın Mekke ve Medine dönemleri, Hz. Muhammed döneminde idari, mali, sosyal ve kültürel yapı, Medine döneminde müşrikler, yahudiler ve hristiyanlarla ilişkiler, Hz. Muhammed’in vefatı, şahsiyet özellikleri ve tebliğ metodu gibi hususiyetler dersin amacını oluşturmaktadır.

Dersin İçeriği: Hz. Muhammed öncesi Mekke’nin sosyal tarihi, Hz. Muhammed’in Mekke mücadelesi, Medine’ye hicret, Medine’de Peygamber döneminin idarî, malî, sosyal ve kültürel yapısı, Hz. Muhammed’ in savaşları ve hayatı gibi hususiyetler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

I.SINIF BAHAR DÖNEMİ: 170201002101 İslam Tarihi-I (Zorunlu/ACTS: 4)

Dersin Amacı: İslâmiyet’in doğuşu ve Hz. Muhammed’in örnek kişiliği hakkında doğru bilgiler vermek ve doğru bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olmaktır.

Dersin İçeriği: İslâm Tarihinin tanımı, metodu, kaynakları, Hz. Muhammed’in hayatının değerlendirilmesi, hilâfet tartışmaları, halife seçimleri, Hz. Ebu Bekir dönemi olayları, Hz. Ömer dönemi, olayları ve kültür tarihi, Hz. Osman dönemi olayları, Hz. Ali dönemi olayları, Emeviler, Abbâsîler ve Endülüs Emevî Devletlerinin siyasi ve kültür tarihleri dersin içeriğini teşkil etmektedir.

II. SINIF GÜZ DÖNEMİ: 170201003102 Türk İslam Sanatları Tarihi (Zorunlu/ACTS: 2 )

Dersin Amacı: Sanat duygusu, önemi, tasnif ve üslup özellikleri, sanat tarihi terimleri, mimari ve estetik, Türklerde sanat, sanat-din ilişkisi, Selçuklu ve Osmanlı dönemi sanat yapıları ve özellikleri, önemli İslâm mimari eserleri ve özelliklerinin kavratılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: İslâm’ın sanat ve mimari konusuna bakışı, Türkiye ağırlıklı olmak üzere çeşitli İslam ülkelerinde inşa edilen tarihi yapıların genel karakteristik özellikleri, tarihi ve mimari eserler hakkında temel kavramların öğretilmesi hedeflenmektedir.

 

150201003103 Türk İslam Edebiyatı (Zorunlu/ACTS: 2 )

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrenciye dinin edebiyat üzerindeki etkisini ve Türk milletinin İslâmiyeti kabulünden sonra gelişen Türk edebiyatı içinde dinin yerini göstermektir.

Dersin İçeriği: Öğrencilerin Türk-İslâm Edebiyatı hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.

 

170201003201 İslam Tarihi-II (Zorunlu/ACTS: 2)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Abbâsî coğrafyasında, Orta Asyada ve Anadolu’da kurulan Müslüman Türk devletleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Dersin İçeriği: Türklerin İslâmiyeti kabulü ve tarih İçinde Kurulan Müslüman Türk Devletleri, dersin içeriğini oluşturmaktadır.

II. SINIF BAHAR DÖNEMİ: 170201004102 İslam Medeniyeti Tarihi (Zorunlu/ACTS: 2)

Dersin Amacı: İslâm medeniyeti tarihine giriş, İslâm medeniyetinin kaynakları, aşamaları ve temel özellikleri, İslam medeniyetinin manevî dinamikleri, sosyal hayat, idarî yapı, ekonomik yapı, eğitim-öğretim, dinî ilimler, tercüme faaliyetleri, müspet bilimler, sanat ve mimarî, kültür ve medeniyet, kültür ve medeniyeti oluşturan unsurlar, medeniyetlerin doğuşuna ve batışına tesir eden âmillerin kavratılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: Öğrenciye dinin medeniyet üzerindeki etkisini ve Türk milletinin İslâmiyeti kabulünden sonra gelişen İslâm medeniyeti içindeki yerinin tanıtılması hedeflenmektedir.